ACİL

Acil Sağlık Hizmetleri, Acil hastalık ve yaralanma hallerinde, konusunda özel eğitim almış ekipler tarafından, tıbbi araç ve gereç desteği ile olay yerinde, nakil sırasında, sağlık kurum ve kuruluşlarında sunulan tüm sağlık hizmetlerini kapsamaktadır.

112’nolu telefondan ulaşılan ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurumlar tarafından yürütülen Acil Sağlık Hizmetleri içerisinde ağırlıklı olarak ambulans hizmetleri de yer almaktadır. Ambulans hizmetleri üç gruba ayrılır.

 • Kara Ambulans Hizmetleri ve İl Ambulans Servisleri
 • Hava Ambulans Hizmetleri
 • Deniz Ambulans Hizmetleri


Acil servis için arayınız: 112

Acil sağlık hizmetleri yönetmeliğine buradan ulaşabilirsiniz.

Acil sağlık hizmetlerinin sunulduğu “Acil Servis, sağlık hizmeti sunan kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişileri ve gerçek kişiler tarafından kurulmuş yataklı tedavi kuruluşları bünyesinde yer almaktadır.

Acil sağlık hizmetleri konusunda özel eğitim görmüş ekipler tarafından, tıbbî araç ve gereç desteği ile olay yerinde ve hastaneye nakil sırasında verilen hizmetlere de acil yardım denir.

Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehdit eden bir durumda sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalara da ilk yardım denir.

Acil sağlık hizmetleri uzman ekip tarafından yürütülür. Ekip hastaya veya yaralıya gerekli tıbbi müdahalede bulunmak, olay yerinde gerekli tedbirleri almak üzere görevlendirilen, acil sağlık hizmetleri konusunda eğitim almış sağlık personeli ile şoförden oluşur.

Acil servis, hastanın sosyal güvencesi olup olmadığına, hastanın kimliğine bakmaksızın, stabilizasyon sağlanıncaya kadar bütün tıbbî hizmetleri sunar.

ACİL OLMAYAN (Temel Sağlık)

Temel sağlık hizmetleri, tüm bireyler için gerekli olan sağlık hizmetlerini kapsar. Toplumda bulunan herkesin sağlığı ile ilgilenme, hastalık ve risklerin kapsamı dikkate alarak toplumun beklentilerini karşılama gibi kavramları kapsar. Temel sağlık hizmetleri sosyal eşitlik, öz sorumluluk, uluslararası dayanışma gibi görüşlerin şekillenmesiyle oluşturulmuştur.

Temelde 3 ana basamakta incelenir:

 1. Birincil sağlık hizmetleri (aile hekimleri, ana sağlığı merkezleri gibi)
 2. İkincil basamak sağlık hizmetleri ( devlet hastaneleri gibi)
 3. Üçüncül basamak sağlık hizmetleri (üniversiteler gibi)

Ülkemizde sağlık bakanlığı tarafından oluşturulan MHRS/163 randevu sistemi sayesinde, acil olmayan sağlık hizmetlerinden hastanın en üst düzeyde yararlanması amaçlanır.

Bunun dışında özel hastanelerden yararlanabilen hastalar hem özel sigortalarla hem de SGK desteğiyle bu merkezlerden yararlanabilirler.

SAĞLIK SİGORTASI

Sigorta Hak ve yükümlülüklerinde norm ve standart birliği sağlamayı amaçlayan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 16.6.2006 tarih ve 26200 sayıl Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Kanunun genel gerekçesinde, Yasanın temel amacının adil, kolay erişilebilir, yoksulluğa karşı daha etkin koruma sağlayan mali açıdan sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemine ulaşmanın hedeflendiği, nüfusun tümüne hakkaniyete uygun, eşit ve kaliteli sağlık hizmeti sunumu amaçlandığı belirtilirken bu yasa ile ilk kez Türkiye’de yaşayan herkes sağlık sigortası bakımından kapsam altına alınmıştır. GENEL SAĞLIK SİGORTALISI SAYILMA KOŞULLARI 5510 sayılı Yasanın 60.maddesinin ilk cümlesinde “İkametgâhı Türkiye’de olan kişilerden” sözcüklerine yer verdiğinden birinci fıkrada sayılan kesmelerin genel sağlık sigortalısı sayılması için Türkiye’de ikamet etmeleri gerekmektedir.1.fıkra hükümlerine göre genel sağlık sigortalısı sayılmasının ortak koşulu Türkiye’de ikamet etme koşuludur.

Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Olanlar

 • Bu Kanununun 4.maddesi kapsamında sigortalı olanlar
 • Aile içindeki Geliri Kişi başına Düşen Aylık Tutarı Asgari Ücretin Üçte Birinden Az Olan Türk Vatandaşları,
 • İsteğe Bağlı Sigortalılar-İsteğe Bağlı sigortalılar ilk kez bu Kanunun Yürürlüğe girmesinden sonra genel sağlık sigortası kanun çerçevesinde sağlık yardımından yararlanabilecektir-,
 • Yeşil Kart Sahipleri,
 • 65 yaşını doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesizlikten dolayı Aylık almakta olanlar,
 • 1005 Sayılı Kanuna göre Şeref Aylığı Almakta Olanlar,
 • Vatansızlar ve Sığınmacılar
 • Oturma İzni Almış Yabancı Uyruklular,
 • 4447 Sayılı Kanuna göre İşsizlik Ödeneğinden İlgili Kanunlar Gereğince Kısa çalışma ödeneğinden Yararlandırılan kişiler, -işsizlik ödeneği alanlar da bu ödeneği aldıkları sürece genel sağlık sigortalısı sayılabilecektir.
 • Gelir veya aylık almakta Olanlar,
 • 5510 sayılı Yasanın 60.maddesinde yer alan Bentlerin dışında kalan ve Yabancı ülkede sağlık sigortasından Yararlanma Hakkı Bulunmayan Türk Vatandaşları ,Bu bentle yasa koyucu hiç kimsenin genel sağlık sigortası kapsamı dışında kalmamasını hedeflemiştir.
 • 18 yaşını tamamlayana kadar bütün çocuklar kendisine bakmakla yükümlü kişinin tescil edilip edilmediğine prim borcu ve yeterli prim ödeme gün sayısı olup olmadığına bakılmaksızın sağlık sigortası güvencesi altına alınmıştır. Erkek ve kız çocukları için 18 yaş, yüksek öğrenime devam etmeleri durumunda ise öğrenim süresince 25 yaşını dolduruncaya kadar sağlık sigortasından faydalanabilmektedir.

Bunun dışında Türk vatandaşları aylık primler ödemeleri halinde özel sigorta yaptırabilmektedir.

AŞILAMA

Aşılama hizmetleri, temel olarak birinci basamak sağlık kuruluşlarında yürütülen bir hizmettir. Bu hizmet, ülkenin her yanında her yıl dünyaya gelen 1 milyon 300 bebeği kapsar. Aşılama hizmetleri, birinci basamağın en önemli hizmetlerinden biridir ve zaman zaman sağlık çalışanlarının büyük özverisi ile yürütülmektedir. Günümüzde Türkiye’de çocukluk döneminde 13 hastalığa karşı aşı yapılmaktadır.

Daha fazla bilgi için lütfen bakınız: http://www.ttb.org.tr/kutuphane/asi_rehberi.pdf

DİŞ BAKIMI

Sağlık bakanlığı diş bakım hizmetlerine ilkokul seviyesinde tarama faaliyetleriyle başlar. Sağlık bakanlığına bağlı hastanelerde ve diş bakım merkezinde herhangi bir devlet güvencesi olan hastanın diş bakımı ücretsizdir. Bunun yanında evde sağlık hizmetlerinde öncelikle yatalak olan hastalara hizmet verilmesi amaç edinilmiştir. Yürüyebilen, sağlık kurum ve kuruluşlarına ulaşabilecek durumdaki ağır özürlü olmayan hastalar, hizmet kapsamında bulunmamaktadır.

 • Mesai saatleri içerisinde hizmet verir, ücretsizdir.
 • Muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerini verir.
 • Tıbbi cihaz ve malzeme raporların çıkarılmasına yardımcı olur,
 • Kullanması gereken tıbbi cihaz ve ekipmanların kullanılması hakkında bilgilendirme yapar,
 • Lüzumu halinde ilgili dal uzmanlarının da görüşü alınarak gerekli konsültasyonu sağlar.
 • Yürüyemeyen ve kişisel ihtiyaçlarını karşılayamayan yatağa bağımlı hastalar (Örneğin; felç, alzheimer, demans, obesite vb.),
 • Terminal dönem kanser hastaları,
 • Ağır KOAH hastaları,
 • Evde sağlık hizmeti kapsamına alınanlardan ağız ve diş sağlığı hizmetlerine ihtiyacı olanlar başvuru yaparak hizmetten yararlanabilir.

Bunların dışında özel muayene veya özel diş hastanelerinde diş bakım hizmetleri ülkemizde yaygın şekilde verilmektedir.

CİNSEL SAĞLIK

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı vasıtasıyla yürütülen Cinsel Sağlık Danışmanlık Çalışmaları; cinselliğe ve cinsel sağlığa dair soruların uzmanlar tarafından cevaplandırılması ve bilgiye erişimin kolaylaştırılması amacıyla başlatılmıştır.  Danışmanlık hizmeti verilirken; bilgilendirme, sorun çözme ve yönlendirme amaçlanırken bilgi ihtiyacı ve sorun alanlarının saptanması da gerçekleştirilmektedir.

Cinsellik en genel ifadeyle, “bireyin bedensel ve ruhsal katılımıyla gerçekleşen, doyuma ve üremeye yönelik yaşantılar” olarak tanımlanabilir. Toplumsal olarak daha ziyade geleneksel ve sınırlayıcı bir biçimde yaklaştığımız cinsellik; biyolojik, psikolojik, sosyal, kültürel, geleneksel, ahlaki, dini, antropolojik, politik boyutları olan karmaşık bir bütündür. Sağlıklı cinselliğin ilk adımı, cinselliğe tüm bu boyutlarıyla bütüncül olarak yaklaşmaktır. Bilgilenme ve farkındalık düzeyinin artması, bu bütüncül yaklaşıma hizmet eder.

TAP Vakfı, cinsellik konusunda bilgi ve farkındalık düzeyini yükselterek toplumun cinsel sağlığına katkıda bulunmak amacıyla;

 • Bireylerin bilimsel bilgiye erişimini kolaylaştırmak üzere, telefonla ve internet üzerinden bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti vermekte,
 • Çocukların ve ergenlerin cinsel gelişim süreçlerini desteklemek üzere, okullarda cinsel eğitim çalışmaları yürütmekte,
 •  
 • Çocukların cinsel gelişim süreçlerindeki ihtiyaç ve beklentilerine ilişkin farkındalık oluşturmak üzere, ebeveynlere, psikolojik danışmanlara, öğretmenlere yönelik seminerler ve çalıştaylar gerçekleştirmekte,
 • Sağlık hizmet sunucularının cinsel sağlık konusundaki bilgi ve uygulamalarını geliştirmek üzere, hemşire ve ebelere yönelik eğitim çalışmaları yapmaktadır.

Danışmanlık çalışmaları kapsamında; Eczacıbaşı Girişim Pazarlama ortaklığı ile Okey Kondomları sponsorluğunda; 2001 yılında Alookey (0212) 4446539 (444OKEY) Cinsel Sağlık Danışma Hattı ve 2011 yılında www.alookey.com web sitesi kurulmuştur. Danışma hattının sunduğu otomatik bilgi sunumu hizmeti dışında, hafta içi 09.00-18.00 saatleri arasında danışma hattı ve www.alookey.com web sitesi üzerinden bir uzman tarafından canlı sağlık danışmanlığı hizmeti de verilmektedir.

Türkiye’de en sık görülen cinsel hastalıkların başında Gonore yani Bel Soğukluğu yer almaktadır. Bunun yanı sıra Klamidya enfeksiyonları, Genital Herpes (Uçuk), Sifilis (Frengi) veTrichomonas Vajiniti olarak sıralayabiliriz. Trichomonas Vajiniti’nin adı pek duyulmamıştır ama hem dünyada hem de Türkiye’de oldukça yaygındır.

Bunların dışında kanla bulaşan hastalıklar ise Hepatit B, Hepatit C ve AIDS’dir.

ÇOCUK DOĞUM VE BAKIMI

Ülkemizde gelişmiş sağlık sistemlerinden yararlanan bireylerin doğum öncesi ve doğum sonrasında bütün tedavi giderleri sağlık bakanlığı tarafından karşılanmaktadır. Hamilelikte anne adayı belirli zamanlarda aile hekimliğine çağırılarak tetkikleri orada yürütülür. Bunun yanında ebeveynler seçmiş oldukları hekimle doğum anına kadar uzanacak olan süreci hesaplarlar ve belirlenen taihlerde hastaneye muayene olmaya giderler.

Yenidoğana Doğum Sonu Hastanede Uygulanan Taramalar, Aşı ve İlaçlar şu şekildedir:

 • Yenidoğan taraması (Topuk Kanı)
 • Yenidoğan işitme taraması
 • K vitamini uygulaması
 • Hepatit B aşısı

Yenidoğan Taraması Yenidoğan Tarama Programı kapsamında yenidoğanların Fenilketonüri, Konjenital Hipotiroidi ve Biyotinidaz Eksikliği yönünden taranması, oluşacak zekâ geriliği, beyin hasarları ve geri dönüşümsüz zararların oluşmasını engelleyebilir.

Yenidoğan taraması için kan örneği ideal olarak doğumdan sonraki 3-5. inci günlerde alınmalıdır. Fenilketonüri taraması için bebeğin en az 48 saat beslenmiş olması gerekir.

Ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından doğum sonrası yeni doğana belirtilen aşı takvimine göre yapılan aşılar ücretsizdir:

 • Hep-B: Hepatit B Aşısı
 • BCG: Bacille Calmette-Guerin Aşısı
 • DaBT-İPA-Hib: Difteri, aselüler Boğmaca, Tetanoz, İnaktif Polio, Hemofilus influenza tip b Aşısı (Beşli Karma Aşı)
 • KKK: Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak Aşısı
 • DaBT-İPA: Difteri, aselüler Boğmaca, Tetanoz, İnaktif Polio Aşısı (Dörtlü Karma Aşı)
 • OPA: Oral Polio Aşısı
 • Td: Erişkin Tipi Difteri-Tetanoz Aşısı
 • KPA: Konjuge Pnömokok Aşısı
 • R: Rapel (Pekiştirme)
 • Hep-A: Hepatit A Aşısı

ÖNLEYİCİ SAĞLIK BAKIMI

Gelecekteki muhtemel hastalık ve sakatlığın riskini, ciddiyetini ve süresini en aza indirecek veya engelleyecek, hastanın farkında olmadığı hastalık belirtileri ortaya çıkmadan önce teşhis edip tedavinin hastalığın erken döneminde yapılmasını sağlayan hastalık öncesi sağlık hizmetlerini kapsamaktadır. Koruyucu sağlık hizmetleri tehlikenin kendisine karşı bir mücadele şeklidir. Tehlikenin önlenmesi, temelde birey ve toplum güvenliğine bir katkıyı ifade etmektedir. Bu birinci aşamadaki işlevler gerçekleşmezse insan sağlığının kaybı, can kaybı, üretim ve verim kaybı, yaşamın anlamının yitirilmesi, ekonomik kayıp vb meydana gelebilir. Koruyucu sağlık hizmetleri kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ve çevreye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri olmak üzere ikiye ayrılır.

Kişiye yönelik sağlık hizmetleri:

 • Bağışıklama
 • İlaçla Koruma: Özellikle aşısı olmayan hastalıklar için geçerlidir.
 • Erken Tanı: Tedavi kolaylığı ve başarısı açısından önemlidir.
 • Beslenme: Birçok hastalığın altında yatan temel ve hazırlayıcı nedendir. Örn: tüberküloz.
 • Aile Planlaması: Çok ve sık doğum yapan kadınların sağlıkları tehlike altındadır.
 • Sağlık Eğitimi: Kişilere, kendi sağlıklarından sorumlu oldukları bilincini sağlamayı amaçlar. Sağlıklı kalma büyük ölçüde hasta eğitimiyle sağlanır.
 • Kişisel Hijyen

Çevreye yönelik sağlık hizmetleri:

 • Yeterli ve temiz içme suyu sağlanması
 • Atıkların kontrolü
 • Besin hijyeni
 • Barınak hijyeni
 • Hava kirliliği ve gürültü ile savaş
 • Vektör kontrolü
GERİ

ÖNEMLİ: Lütfen, FALK Sanal Haritasının 2018 yılında geliştirildiğini ve bundan sonra açıklanan prosedürler ve sağlanan pratik bilgilerde değişiklikler olabileceğini unutmayın.

This project has been funded with support from the European Commission.
This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.