V mimořádných situacích

V případě náhlých těžkých onemocnění nebo úrazů, kdy se pacient nemůže sám dopravit k lékaři, a kdy je nezbytné rychlé ošetření na místě události a případně přeprava postiženého do zdravotnického zařízení za stálého poskytování neodkladné zdravotní péče, aby nedošlo k dalšímu zhoršení zdravotního stavu nebo ohrožení života postiženého, je využívána zdravotnická záchranná služba.

Bezplatná telefonní čísla tísňového volání:

155 - národní číslo tísňového volání k řešení zdravotních problémů

112 - jednotné evropské číslo tísňového volání pro aktivaci integrovaného záchranného systému (policie, zdravotnická záchranná služba a hasiči)

Bezplatné zdravotní služby jsou zajištěny i při méně závažném náhlém onemocnění včetně zubního nebo úrazu v době mimo ordinační hodiny nebo nepřítomnosti ošetřujícího lékaře a to v závislosti na místních podmínkách – buď se lékaři navzájem zastupují, nebo se organizují pohotovostní služby ve zvláštních ordinacích lékařské pohotovostní služby a pohotovostní služby zubních lékařů.

Uvedené pohotovostní služby obvykle poskytují i zdravotnická zařízení lůžkové péče (nemocnice). Informace lze získat na odborech zdravotnictví u krajských úřadů nebo na dispečinku zdravotnických záchranných služeb.

Ambulantní péče

Ambulantní péče je zdravotní péčí, při níž není nutná hospitalizace nebo přijetí pacienta na lůžko do zdravotnického zařízení, které poskytuje jednodenní péči, a je poskytována lékaři primární péče nebo odbornými specialisty. V případě onemocnění se pacient obrací zpravidla nejprve na lékaře primární péče, tj. praktické lékaře pro dospělé, praktické lékaře pro děti a dorost, zubní lékaře a gynekology, u kterého se musí nejprve zaregistrovat.

Lékař může odmítnout přijetí pacienta do péče:

 • jestliže by jeho přijetí znamenalo pro lékaře takové pracovní zatížení, jež by mu znemožnilo kvalitní péči o tohoto pacienta či o jiné pacienty, které již ve své péči má,
 • pokud by vzdálenost místa pobytu pacienta neumožňovala v případě poskytování zdravotních služeb výkon návštěvní služby,
 • pokud pacient není pojištěncem zdravotní pojišťovny, se kterou má poskytovatel uzavřenou smlouvu;

V případě odmítnutí má pojištěnec právo, aby mu lékař odmítnutí potvrdil písemně. V případě nutné a neodkladné péče (tj. úraz či akutní náhlé onemocnění) nesmí lékař ošetření odmítnout, poté však předává pacienta jeho ošetřujícímu lékaři.

Odborného specialistu může pacient navštívit bez doporučení lékaře primární péče. Ambulantní péče je poskytována jako:

a) primární ambulantní péče: za účelem poskytování preventivní, diagnostické, léčebné a posudkové péče a konzultací, dále koordinace a návaznost poskytovaných zdravotních služeb jinými poskytovateli; součástí je vždy návštěvní služba,
b) specializovaná ambulantní péče: poskytovaná v rámci jednotlivých oborů zdravotní péče,
c) stacionární péče: za účelem poskytování zdravotní péče pacientům, jejichž zdravotní stav vyžaduje opakované denní poskytování ambulantní péče.

Více informací o přístupu k lékařské péči v České Republice naleznete zde: https://www.mzcr.cz/Cizinci/obsah/druhy-zdravotni-pece_2627_22.html

Lůžková péče

Pokud to vyžaduje charakter onemocnění, doporučí lékař primární péče nebo ambulantní specialista pacientovi léčbu v zařízení poskytovatele lůžkové péče nebo mu přijetí sám dohodne. Ve zdravotnických zařízeních je poskytována lůžková péče akutní standardní, akutní intenzivní, následná a dlouhodobá. Zákon o zdravotních službách definuje lůžkovou péči jako zdravotní péči, kterou nelze poskytnout ambulantně a pro její poskytnutí je nezbytná hospitalizace pacienta.

Lůžkovou péče je poskytována jako:

a) akutní lůžková péče standardní: poskytována pacientovi- s náhlým onemocněním nebo náhlým zhoršením chronické nemoci, které vážně ohrožují jeho zdraví, ale nevedou bezprostředně k selhávání životních funkcí, nebo- za účelem provedení zdravotních výkonů, které nelze provést ambulantně,

b) akutní lůžková péče intenzivní: poskytována pacientovi v případech náhlého selhávání nebo náhlého ohrožení základních životních funkcí nebo v případech, kdy lze tyto stavy důvodně předpokládat,

c) následná lůžková péče: poskytována pacientovi, u kterého byla stanovena základní diagnóza a došlo ke stabilizaci jeho zdravotního stavu, ke zvládnutí náhlé nemoci nebo náhlého zhoršení chronické nemoci, a jehož zdravotní stav vyžaduje doléčení nebo poskytnutí zejména léčebně rehabilitační péče; dále pacientovi, který je částečně nebo úplně závislý na podpoře základních životních funkcí,

d) dlouhodobá lůžková péče: poskytována pacientovi, jehož zdravotní stav nelze léčebnou péčí podstatně zlepšit a bez soustavného poskytování ošetřovatelské péče se zhoršuje; dále též pacientovi s poruchou základních životních funkcí.

Po dobu hospitalizace nehradí pojištěnec náklady na léčivé přípravky a zdravotnické prostředky, ty jsou hrazeny v plné výši zdravotní pojišťovnou.

Lékárny

V ČR existuje rozsáhlá síť zařízení lékárenské péče (lékáren), které zajišťují distribuci léků, léčivých přípravků a zdravotnických prostředků, a to jak na základě lékařského předpisu, tak i bez něj, tj. ve volném prodeji.

Platnost lékařského předpisu:

 • 1 den následující po dni jeho vystavení pro recept z pohotovostní služby,
 • 5 dnů pro recept na antibiotika a antimikrobiální chemoterapeutika,
 • 14 dnů pro ostatní recepty, neurčí-li předepisující lékař jinak.

Mapu lékaren v ČR najdete zde: http://www.sukl.cz/modules/pharmacymap/

Zdravotní pojištění

Na území ČR jsou poskytovány zdravotní služby převážně na základě povinného veřejného zdravotního pojištění. V případě zaměstnaneckého poměru je pojistné odváděno zaměstnavatelem. V některých případech je plátcem pojistného tohoto pojištění stát (například za nezaopatřené děti, důchodce aj.). Cizinec je účasten veřejného zdravotního pojištění, pokud má trvalý pobyt v ČR a nemá-li trvalý pobyt, pak je-li zaměstnancem zaměstnavatele se sídlem nebo trvalým pobytem v ČR. Získá tím stejné nároky na poskytování zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění (dále „hrazené zdravotní služby“) jako ostatní pojištěnci.

Jedná se o:

 1. zdravotní péči preventivní, dispenzární, diagnostickou, léčebnou, léčebně rehabilitační, lázeňskou léčebně rehabilitační, posudkovou, ošetřovatelskou, paliativní (péče o umírající, která má zajistit léčbu a péči adekvátní stavu, která je nezatíží a umožní jim žít kvalitně a důstojně až do konce života)
 2. poskytování léčivých přípravků, potravin pro zvláštní lékařské účely, zdravotnických prostředků a stomatologických výrobků,
 3. přepravu pojištěnců a náhradu cestovních nákladů,
 4. odběr krve a odběr tkání, buněk a orgánů určených k transplantaci a nezbytné nakládání s nimi (uchovávání, skladování, zpracování a vyšetření),
 5. přepravu žijícího dárce do místa odběru a z tohoto místa do místa poskytnutí zdravotní péče související s odběrem a z tohoto místa a náhradu cestovních nákladů,
 6. přepravu zemřelého dárce do místa odběru a z tohoto místa,
 7. přepravu odebraných tkání, buněk a orgánů,
 8. prohlídku zemřelého pojištěnce a pitvu včetně přepravy,
 9. pobyt průvodce pojištěnce ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče,
 10. zdravotní péči související s těhotenstvím a porodem dítěte, jehož matka požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem; tuto péči hradí zdravotní pojišťovna, kterou na základě identifikačních údajů pojištěnce o úhradu požádá příslušný poskytovatel.

Hrazené zdravotní služby jsou poskytovány zdravotnickými pracovníky, popřípadě jinými odbornými pracovníky ve zdravotnictví, a to v rozsahu jejich odborné způsobilosti.

Hrazené zdravotní služby jsou poskytovány v zařízeních poskytovatelů zdravotních služeb a na základě smlouvy mezi poskytovatelem zdravotních služeb a zdravotní pojišťovnou pojištěnce jsou touto zdravotní pojišťovnou hrazeny.

Toto se netýká lékáren, neboť pojištěnec může využít kteréhokoliv zařízení lékárenské péče bez ohledu na existenci smluvního vztahu k příslušné zdravotní pojišťovně pojištěnce, a recept si vyzvednout. Recept však musí většinou vystavit lékař, který je ve smluvním vztahu s příslušnou zdravotní pojišťovnou pojištěnce.

Pacient se finančně podílí určitou částí na úhradě některých léčivých přípravků. Ty jsou rozděleny do skupin, přičemž v každé skupině musí být nejméně jeden, který je zdravotní pojišťovnou zcela hrazen.

Očkování

Pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování proti infekčním nemocem jsou prováděna na základě principu povinnosti a pro očkovanou osobu jsou poskytována bezplatně. Fyzická osoba, která má na území České republiky trvalý pobyt, cizinec, jemuž byl povolen trvalý pobyt, cizinec, který je oprávněn k trvalému pobytu na území České republiky a dále cizinec, jemuž byl povolen přechodný pobyt na území České republiky na dobu delší než 90 dnů nebo je oprávněn na území České republiky pobývat po dobu delší než 90 dnů jsou povinny se podrobit stanovenému druhu očkování.

Jesle nebo předškolní zařízení mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad o tom, že je proti infekci imunní nebo, že se očkování nemůže podrobit z důvodu trvalé kontraindikace.

Očkovací kalendáře pro 1. rok života, dětství, dospívání a dospělost, které stanoví konkrétní očkování vč. intervalů podání očkovacích látek naleznete níže a dále jsou dostupné na internetové adrese: http://www.mzcr.cz/obsah/ockovacikalendare_891_1.html

Zubní péče

Výkony hrazené z veřejného pojištění zahrnují celé spektrum zubní péče praktického zubního lékaře:výkony preventivní péče, kurativní i výkony zubních specialistů/stomatochirurgické, parodontologické i ortodontické/.

Některé výkony mají i svou variantu "nadstandardní". Zde záleží na volbě každého pacienta, zda se rozhodne pro speciální formy zubní výplně, či nadstandardní kořenovou výplň. Na možnost volby musí být však pacient vždy předem upozorněn a srozuměn s tím, že v tomto případě si nadstandardní ošetření hradí plně sám bez účasti zdravotní pojišťovny.

Seznam rozsahu zubní péče hrazené z veřejného pojištění: www.dent.cz

Mapa zubních pohotovostí v ČR: https://www.dent.cz/aktualita/412-prehled-zubnich-pohotovosti-v-cr/

Sexuální-zdraví

Veškerá standardní poskytovaná péče v oboru sexuologie a vyšetřování mužské plodnosti (spermiogram) jsou plně hrazené zdravotními pojišťovnami.

K sexuologovi podobně jako k jinému odbornému lékaři je možné jít bez předchozího doporučení na základě objednání.

Porod a péče o dítě

Pokud máte trvalý pobyt, azyl, jste žadatelkou o udělení mezinárodní ochrany, pod doplňkovou ochranou, jste občankou EU, anebo máte dlouhodobý pobyt za účelem zaměstnání a jste zaměstnána u zaměstnavatele se sídlem v ČR, máte zdravotní péči během těhotenství, zdravotní péči při porodu a poporodní péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění.

Těhotenství

Každá žena je ode dne zjištění těhotenství dispenzarizována (tj. aktivně a dlouhodobě sledována) u svého gynekologa. Všechna dispenzární péče je hrazena zdravotní pojišťovnou, ale její rozsah se liší podle zdravotních potřeb a rizik těhotné ženy. O míře rizika rozhoduje ošetřující lékař na základě anamnestických údajů a aktuálního klinického nálezu už při prvním vyšetření v těhotenské poradně. Při každé návštěvě poradny lékař znovu míru rizika zvažuje; vždy provádí vyšetření těhotné (včetně zjištění hmotnosti a krevního tlaku) a chemickou analýzu moči, sleduje známky vitality plodu.

Těhotné s malým rizikem jsou pacientky bez rizikových faktorů v anamnéze, které mají v průběhu těhotenství normální výsledky všech klinických i laboratorních vyšetření. Chodí do poradny do 36. týdne gravidity v intervalu 4–6 týdnů (optimálně 1x měsíčně), od 37. týdne do termínu porodu jedenkrát týdně.

Těhotné se středním rizikem mají anamnézu s rizikovými faktory a výsledky jejich vyšetření jsou sice normální, ale vyžadují opakování. Frekvence návštěv u lékaře je závislá na aktuálním vývoji jejich zdravotního stavu, stejně jako rozsah a frekvence laboratorních či konziliárních vyšetření.

Těhotné s vysokým rizikem mívají rizikové faktory v anamnéze a hlavně mají patologické klinické či laboratorní výsledky. Frekvence návštěv i rozsah vyšetření jsou zcela individuální a rozhoduje o nich ošetřující gynekolog podle charakteru a závažnosti klinického stavu těhotné.

Péče o těhotnou začíná komplexním prenatálním vyšetřením, které má žena absolvovat do 14. týdne těhotenství. Jeho součástí je i vystavení těhotenské průkazky s podrobnou informací o dalším průběhu prenatální péče. Lékař má ženě nabídnout screening nejčastějších vrozených vývojových vad plodu a poskytnout informace o jeho metodách i možnostech úhrady.

Do 14. týdne má žena rovněž absolvovat laboratorní vyšetření (hlavně vyšetření krve včetně stanovení krevní skupiny a RhD, screening nepravidelných antierytrocytárních protilátek, stanovení hematokritu a počtu erytrocytů, leukocytů i trombocytů, hladiny hemoglobinu, sérologické vyšetření HIV, HBsAg a protilátek proti syfilis, glykémie na lačno) a ultrazvukové vyšetření, při kterém se zjišťuje počet plodů a jejich vitalita.

Další ultrazvukové vyšetření následuje cca ve 20. a ve 30. týdnu těhotenství. Mezi 24. a 28. týdnem se provádí orální glukózo-toleranční test. Laboratorní vyšetření se stanovením hematokritu a počtu erytrocytů, leukocytů i trombocytů a hladiny hemoglobinu se dělá ve 27. a 32. týdnu. U RhD negativních žen se provádí tzv. RhD aloimunizace, a to ve 27.-28. týdnu. Nejpozději od 40. týdne až do termínu porodu čeká ženu 1x týdně kardiotokografický non-stres test, který zjišťuje srdeční akci plodu a děložní činnost.

Výše uvedená vyšetření jsou stanovena pro dispenzární péči o nerizikové těhotné ženy. Ženy s rizikovým nebo tzv. patologickým těhotenstvím jsou samozřejmě sledovány podrobněji a častěji, přičemž veškerou lékařem indikovanou péči pojišťovna hradí.

Žádná nastávající maminka by také neměla zapomenout na preventivní prohlídky u stomatologa, má na ně nárok dvakrát v průběhu těhotenství. K těmto dvěma "těhotenským" může ve stejném kalendářním roce absolvovat navíc jednu "běžnou" preventivní zubní prohlídku.

Porod

Porod a veškerá péče s ním spojená je plně hrazena ze zdravotního pojištění. Porod probíhá v příslušném lékkařském zařízení nebo v nemocnici.

Porod doma není považován v ČR za standardní a není proto hrazen ze zdravotního pojištění.

Po porodu

Výkon porodní asistentky, konkrétně tzv. návštěva těhotné nebo matky v šestinedělí sestrou, jedenkrát v těhotenství a třikrát v šestinedělí je stanovena jako hrazený úkon.

Preventivní medicína

Prevence je nedílnou součástí péče o zdraví. I když se cítíte zdraví, neměli byste zapomínat na preventivní prohlídky, které mohou odhalit závažná onemocnění ve stadiu, kdy jsou léčitelná. Přečtěte si v našem harmonogramu péče, na jaké bezplatné preventivní prohlídky máte nárok.

Máte nárok na

 • všeobecnou preventivní prohlídku u praktického lékaře – 1x za dva roky (děti do 3 let u praktického lékaře pro děti a dorost častěji, od 3 let pak rovněž ve 2letých intervalech)
 • gynekologickou preventivní prohlídku – každoročně od 15 let
 • stomatologickou prohlídku – 2x ročně (1 preventivní prohlídka podle vyhlášky + 1 tzv. pravidelná prohlídka)

Na preventivní prohlídky navazují tzv. screeningové programy, které mají odhalit výskyt onkologických onemocnění v raném stadiu, kdy lidé nemají žádné příznaky či potíže.

V ČR existují tři organizované programy screeningu zhoubných nádorů:

 • screening nádorů prsu prostřednictvím mamografie na akreditovaných pracovištích - od 45 let 1x za dva roky
 • screening nádorů tlustého střeva a konečníku prostřednictvím testu na okultní krvácení do stolice od 50 do 55 let 1x ročně; od 55 let 1x za dva roky tento test nebo screeningová kolonoskopie na akreditovaných pracovištích 1x za 10 let
 • screening nádorů děložního hrdla prostřednictvím cytologického vyšetření stěru z děložního čípku na akreditovaných pracovištích - od 15 let 1x ročně.

Harmonogram preventivních prohlídek najdete na: https://www.vzp.cz/pojistenci/prevence/preventivni-prohlidky

VRÁTIT SE

Důležité: Vezměte prosím na vědomí, že zdravotní mapa FALK byla připravena v roce 2018 a zahrnuje informace platné v době jejího sestavení

This project has been funded with support from the European Commission.
This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.